conditions de vente

Artikel 1 : De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Artikel 2 : Begrip goederen.
Onder de term goederen wordt begrepen : alle producten die tot het normaal assortiment van de verkoper behoren.
 
Artikel 3 : Bestellingen.
De bestelling wordt door de koper geplaatst. Enkel de door de verkoper ondertekende schriftelijke orderbevestiging verbindt de verkoper.
De uitvoering van de overeenkomst zal gebeuren conform de algemene bestel- en verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Door de bestelling te plaatsen gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden, zelfs met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als de opdrachtgever-klant en staat borg en garant voor de betaling van de factuur, ongeacht aan wie de factuur wordt opgesteld en toegezonden.
 
Artikel 4 : Annulering.
Elke bestelling door de koper verbindt de koper definitief en kan niet geannuleerd worden, behoudens ingeval van de bij wet voorziene uitzonderingen. Verkochte goederen worden noch geruild, noch teruggenomen.
Annulering is slechts geldig bij schriftelijke aanvaarding van de verkoper. Om aanvaard te kunnen worden door de verkoper dient de annulering alleszins schriftelijk en binnen de redelijke termijn na de bestelling en binnen een ruime termijn vóór de levering te geschieden.
Ingeval van een aanvaarde annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% verschuldigd berekend op de prijs van de totale bestelling.
 
Artikel 5 : Te leveren goederen.
De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.
 
Artikel 6 : De prijs.
De prijs is deze zoals op het bestek en/of de factuur vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet de prijs aan te passen aan de evolutie van de vaste en/of variabele kosten ten gevolge van prijswijzigingen van elementen zoals grondstoffen, lonen, energie… Deze opsomming geldt niet limitatief. De eventuele prijsherziening zal geschieden in overeenkomst met de wettelijk toegelaten normen. In dit geval gelden de nieuwe prijzen zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.
De prijs wordt gegeven inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
De prijs wordt gegeven exclusief leveringskosten, vervoerskosten en verzekeringskosten, tenzij anders vermeld.
 
Artikel 7 : Betaling.
De prijs is contant betaalbaar bij ontvangst van de goederen, tenzij anders vermeld op de bestelbon of op de factuur. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om bij order- of bestelbevestiging een voorschot te vragen.
De prijs is steeds in contanten betaalbaar op de zetel van de verkoper.
Ingeval een bestelling in meerdere keren wordt geleverd, om welke reden dan ook, dient bij elke levering minstens de prijs van de op dat moment geleverde goederen onmiddellijk betaald te worden. De verkoper zal aan de koper in dit geval bij elk onderdeel van de levering een detail van de op dat moment geleverde goederen en verschuldigde prijs overmaken.
Ingeval van niet-betaling of laattijdige betaling wordt van rechtswege zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd met een minimum van 125,00 €. Bovendien wordt van rechtswege en zonder ingebreke¬stelling een nalatigheidsinterest van 12% per jaar verschuldigd.
De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege opeisbaar, verhoogd met de forfaitaire schadevergoeding van 10% en de nalatigheidsinteresten van 12% per jaar zoals en volgens de modaliteiten hierboven beschreven.
Alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten vallen ten laste van de klant, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 6 en onverminderd hetgeen bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoops¬voorwaarden.
Elke betwisting omtrent de factuur dient aan de verkoper schriftelijk en aangetekend te worden meegedeeld binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur.
 
Artikel 8 : Levering.
De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals vermeld op de bestelbon. Wanneer de artikelen niet voorradig zijn, is de verkoper in geen geval verplicht tot het betalen van welke schadevergoeding ook.
De exact vermelde leveringstermijnen of data worden echter enkel bij wijze van inlichting verstrekt. De termijn houdt geen resultaatsverbintenis in voor de verkoper en is derhalve niet strikt bindend, tenzij dit uitdrukkelijk tussen partijen zou zijn overeengekomen en zo uitdrukkelijk vermeld zou zijn op de voorkant van de bestelbon. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot een boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de verkoper. Elk geval van overmacht ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid, incl. de te late levering door de leveranciers van de verkoper. Indien echter de vertraging te wijten is aan een fout in hoofde van de verkoper, dan geldt bovenvermeld voorbehoud niet.
De goederen dienen in principe afgehaald te worden op de zetel van de verkoper, tenzij op de bestelbon of orderbevestiging uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
Wanneer bij levering een leveringsafspraak door de koper niet wordt gerespecteerd zal elke extra verplaatsing van de transporteur worden aangerekend en dit voor de prijs van een tweede levering. De levering gebeurt op de plaats die de koper op de bestelbon laat vermelden en onder de normale toegangsomstandigheden op de plaats van levering en volgens de overeenkomsten met de betrokken transporteur met betrekking tot appartementsgebouwen. Wanneer een ladderlift dient gebruikt te worden, zal de klant op zijn kosten hiervoor toelating moeten bekomen van de gemeente. De kosten voor het gebruik van een ladderlift zijn niet begrepen in het verzendingstarief en worden eveneens gedragen door de klant. De goederen reizen steeds voor risico van de koper.
 
Artikel 9 : Betwisting.
De koper dient de goederen onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Elke klacht dient binnen de 8 dagen na de ontvangst van de goederen schriftelijk en aangetekend aan de verkoper te worden meegedeeld. Er worden geen klachten aanvaard van goederen die reeds werden doorgeleverd aan derden.
De verkoper is niet gehouden tot vrijwaring voor verborgen gebreken.
 
Artikel 10 : Waarborgen en uitdrukkelijk ontbindend beding.
Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor om, naar zijn eigen keuze, ofwel geschikte waarborgen te eisen ofwel van rechtswege en zonder ingebrekestelling de uitvoering van zijn eigen verplichtingen op te schorten. Indien de verkoper waarborgen eist en de koper weigert hierop in te gaan, dan behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte van de bestelling te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In dit geval zal de schadevergoeding vermeld in artikel 6 van toepassing zijn.
Bovendien kan de verkoper, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, indien de koper zijn verplichtingen niet tijdig nakomt dan wel geheel of gedeeltelijk niet nakomt, te allen tijde, met kennisgeving bij een per post aangetekend brief, maar zonder ingebrekestelling, dit contract van rechtswege geheel of gedeeltelijk als onbestaande beschouwen. In dit geval moet de koper onverwijld en uiterlijk 48 uur na de ontvangst van de kennisgeving de identificeerbare goederen ter beschikking van de koper stellen.
 
Artikel 11 : Eigendomsvoorbehoud.
De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde sommen met inbegrip van de verkoopprijs, de eventueel verschuldigde kosten, schadevergoeding en interesten niet aan de verkoper is betaald. Deze bepaling wordt door beide partijen beschouwd als een bedinghoudende opschorting van eigendomsoverdracht tot het ogenblik van de volledige betaling conform artikel 101 Faillissementswet en dit in het voordeel van de verkoper. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud draagt de koper het risico van de zaak vanaf de levering op de zetel van de verkoper.
 
Artikel 12 : Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht.
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd en is enkel het Belgische recht van toepassing.
 
Artikel 13 : Slot.
Bij nietigheid of niet-geldigheid van een of meerdere van de bovenstaande artikels blijven de overige artikels van de algemene voorwaarden onverkort gelden.
 
Artikel 14 :
Art. 1 is niet van toepassing indien de goederen onmiddellijk betaald en afgeleverd zijn.
 
Artikel 15 :
Indien leveringsdatum overschreden wordt moet de helft van het saldo betaald worden en dan kan het verder gestockeerd worden.
Nous proposons des produits de qualité pour maximiser la qualité de vie de nos clients. Ceci au niveau médical, sportif et mental.

Visit Us

OPENING HOURS